Spojená škola, Železničná 115, Veľká Lomnica

Spojená škola, Železničná 115, Veľká Lomnica

Železničná 115
05952 Veľká Lomnica
IČO: 42079209

Informácie o inštitúcii Spojená škola, Železničná 115, Veľká Lomnica

O škole

 

Začiatky Osobitnej školy Veľká Lomnica sa spájajú s 1. septembrom 1979, kedy bola zriadená pri Základnej škole Veľká Lomnica prvá trieda osobitnej školy. Pre nedostatok miesta v ZŠ bola umiestnená v budove Materskej školy.

Prvým učiteľom bol Mgr. Jozef Martinovič - špeciálny pedagóg a vychovávateľkou bola Viera Antalová. V školskom roku 1980/1981 boli zriadené dve triedy, v ktorých vyučovali Mgr. Martinovič a Mária Babjaková. Triedy prešli pod riaditeľstvo Osobitnej školy v Poprade. Začalo sa vyučovať podľa plánov OŠ. K 1. septembru 1987 bolo Uznesením Rady ONV v Poprade zriadené samostatné riaditeľstvo OŠ vo Veľkej Lomnici. Štyri triedy boli vo Veľkej Lomnici a dve triedy v Huncovciach. Riaditeľkou sa stala Jarmila Pavlíková. V školskom roku 1988/1989 ju vo funkcii vystriedal Mgr. J. Martinovič, ktorý zastával tento post až do dôchodkového veku.

1. júla 1996 bola do funkcie riaditeľky menovaná PaedDr. Alena Troppová. V roku 1991 Školská správa v Poprade pridelila škole budovu po bývalých jasliach a Obecný úrad Huncovce budovu po bývalej MŠ pre elokované triedy. 

Škola sa 1. januára 1997 stala samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. 1. septembra 2000 došlo ku zmene názvu z osobitnej školy na špeciálnu základnú školu.

V školskom roku 2007/2008 bolo pri ŠZŠ zriadené Odborné učilište Veľká Lomnica s učebnými odbormi krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň, stavebná výroba - murárske práce. 

     Novodobá história školy sa začala písať 01. januára 2008, kedy bola do siele škôl a školských zariadení zaradená SPOJENÁ ŠKOLA, ŽELEZNIČNÁ 115, VEĽKÁ LOMNICA.

Zriaďovateľom školy je KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V PREŠOVE, NÁMESTIE MIERU 3.

ORGANIZAČNÝMI ZLOŽKAMI školy sú:

- Špeciálna základná škola, Železničná 115, Veľká Lomnica

- Odborné učilište, Železničná 115, Veľká Lomnica

Funkciu zástupcu riaditeľa školy v organizačnej zložke ŠZŠ do 30.06.2010 vykonávala Ing. Mária

Andrejová, od 01.07.2010 funkciu vykonáva Mgr. Iveta Grichová.

Funkciu zástupcu riaditeľa školy v organizačnej zložke OU vykonáva Mgr. Ľubomír Vaľko.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

  PaedDr. Alena Troppová   Riaditeľka
troppova @ centrum . sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit